ภาคผนวก

ก)  บทบัญญัติเพิ่มเติมที่บังคับใช้กับมาเลเซียเท่านั้น

ไม่มี

 

ข)  บทบัญญัติเพิ่มเติมที่บังคับใช้กับไทยเท่านั้น

1.  บทบัญญัติของวรรค ข ในภาคผนวกนี้จะใช้บังคับกับผู้ใช้ที่เข้าถึงบริการของ Wacom และ/หรือไซต์ของ Wacom จากประเทศไทยเท่านั้น 

2.  มีการแก้ไขส่วนที่ 1.3 ของข้อกำหนดเหล่านี้โดยการเปลี่ยน “18” เป็น “20” เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกฎหมายที่บังคับใช้

 

ค) บทบัญญัติเพิ่มเติมที่บังคับใช้กับอินโดนีเซียเท่านั้น

1. บทบัญญัติของวรรค ค ในภาคผนวกนี้จะใช้บังคับกับผู้ใช้ที่เข้าถึงบริการของ Wacom และ/หรือไซต์ของ Wacom จากอินโดนีเซียเท่านั้น 

2. ตามกฎหมายอินโดนีเซียฉบับที่ 24 ปี ค.ศ. 2009 ว่าด้วยธง ภาษา ตราสัญลักษณ์ประจำชาติ และเพลงชาติ ข้อกำหนดเหล่านี้ต้องจัดทำขึ้นเป็นภาษาอินโดนีเซียและภาษาอังกฤษและต้องมีผลบังคับใช้ทั้งคู่ ในกรณีที่เกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างภาษาอินโดนีเซียและภาษาอังกฤษ หรือหากมีข้อขัดแย้งทางความหมายหรือการตีความของบทบัญญัติบางอย่าง ให้ถือเอาบทบัญญัติภาษาอังกฤษเป็นหลัก และจะพิจารณาให้มีการแก้ไขบทบัญญัติภาษาอินโดนีเซียให้สอดคล้องกัน และแก้ไขบทบัญญัติภาษาอินโดนีเซียที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับบทบัญญัติภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง

 

ง) บทบัญญัติเพิ่มเติมที่บังคับใช้กับเวียดนามเท่านั้น

1.  บทบัญญัติของวรรค ง ในภาคผนวกนี้จะใช้บังคับกับผู้ใช้ที่เข้าถึงบริการของ Wacom และ/หรือไซต์ของ Wacom จากเวียดนามเท่านั้น 

2.  ในส่วนที่เกี่ยวกับส่วนที่ 4.1 ของข้อกำหนดเหล่านี้ คุณรับรองและรับประกันว่าเนื้อหาของผู้ใช้ไม่มีข้อมูลลับของรัฐ

 

จ)  บทบัญญัติเพิ่มเติมที่บังคับใช้กับฟิลิปปินส์เท่านั้น

ไม่มี


Back to top
A+ A-
Support